IUCC01

کابل USB: نوع A به C

طول کابل: 1 متر
حداکثر مقدار جریان: 3 آمپر
بسته بندی : پاکت رنگی
بالا