ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاور فرز مشتی 500 وات 6 میلی متر

کد محصولPLM5002

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاور فرز نجاری 2000 وات 12 میلی متر دور متغییر

کد محصولRT22001

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاور فرز نجاری 1600 وات 12 میلی متر دورمتغییر

کد محصولRT16008

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاره افق بر 800 وات 115میلی متر دور متغییر

کد محصولRS8001

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاره عمور بر 800 وات 100میلی متر سرعت متغییر

کد محصولJS8008

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاره عمودبر 750 وات 110میلی متر سرعت متغییر

کد محصولJS7503

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاره گرد بر 2000وات 235میلی متر

کد محصولCS2351

جزئیات محصول
ابزار کار روی چوب(نجاری)

مدلاره گرد بر 1300وات 185میلی متر

کد محصولCS1858

جزئیات محصول