فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلمینی فرز 650 وات 115میلی متر

کد محصولAG6508

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلچکش تخریب 2200 وات75 ژول

کد محصولPDB22001

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلچکش تخریب 1700وات50 ژول

کد محصولPDB17008

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلچکش تخریب 1700 وات 45ژول

کد محصولPDB17002

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلچکش تخریب 1500وات 25ژول

کد محصولPDB15001

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلچکش تخریب 1100وات10ژول

کد محصولPDB11002

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلچکش تخریب 1050 وات

کد محصولRH10503

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلدریل بتن کن سه کاره 36 میلی متر 1500 وات

کد محصولRH15008

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلدریل بتن کن سه کاره 32میلی متر 1250 وات

کد محصولRH12508

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلدریل بتن کن سه کاره 38 میلی متر 1050 وات

کد محصولRH10501

جزئیات محصول
دریلهای بتن کن وچکش های تخریب

مدلدریل بتن کن سه کاره 26میلی متر 800 وات

کد محصولRGH9002

جزئیات محصول
دریل های سرعتی

مدلدریل میکسر باگیربکس فلزی1100وات

کد محصولMX11001

جزئیات محصول