فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلسنگ رومیزی دو طرفه 350وات 150میلی متر

کد محصولBGL63501

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلسنگ رومیزی دو طرفه 350وات 200میلی متر

کد محصولBG 83502

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلسنگ رومیزی دو طرفه 150وات 150میلی متر

کد محصولBG 61502

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلفرز انگشتی130 وات 3/2میلی متر دور متغییر

کد محصولMG 1301.1

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلفرز انگشتی400 وات 6میلی متر

کد محصولPDG 4002

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلفرز سنگ بری 2350 وات 230میلی متر

کد محصولAG23508.1

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلفرز سنگ بری 2350 وات 230 میلی متر

کد محصولAG 23508

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلفرز آهنگری 2350 وات 180 میلی متر

کد محصولAG 23508.2

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلمینی فرز 1200 وات 125میلی متردسته بلند

کد محصولAG 12008

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلمینی فرز 1200وات 125میلی متردور متغییر دسته بلند

کد محصولAG 12008.3

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلمینی فرز 950وات 125میلی متر

کد محصولAG 9508.1

جزئیات محصول
فرزها،مینی فرزها،سنگ های رومیزی وپولیشر

مدلمینی فرز 750وات 115میلی متر

کد محصولAG 7501

جزئیات محصول